Post 3

2016 онд 40 төсөлд 177,9 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо.

Нийт 40 төсөлд 177,9 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо.

Улаанбаатар 25
Орон нутаг 15

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан 2016 онд тэтгэлэгүүдээр дамжуулан 44468 охид, эмэгтэйчүүдэд хүрч ажиллалаа.

Жендэрийн эрх тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулах 72,0 %
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн, шийдвэр гаргах түвшин дэх оролцоо 15,2 %
Эмэгтэйчүүд сайн засаглал, хариуцлага, ил тод байдлын төлөө 1,7 %
Охид, залуу эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэх 1,7 %
Уур амьсгалын өөрчлөлт ба эмэгтэйчүүд 9,4 %

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *